مأموریت

parallax background


مأموریت ما


ماموریت ما درواقع رسالت ما درانجام امور محوله می باشد.این رسالت و مسئولیت سنگین،یعنی هدایت و راهنمایی کارآموزان نیل به اهداف تعیین شده. ما براین باور هستیم که اگر نیروها و کارآموزان آموزشگاه ما موفق شوند و بتوانند جایگاه اجتماعی و اقتصادی خودرا پیداکنندقطعا ما موفق شده اییم.
سرآغاز و سرانجام ما با کارآموزان یک آدرس مشترک دارد. علاوه برکارو آموزش حرفه آرایش و پیرایش در مقوله فرهنگ کسب و کارو به ویژه درکار و پیشه آرایش و پیرایش مردانه به جد فعالیت داشته و داریم و با استحکام این مقوله و پردازش فرهنگ قطعا موفقیت کارآموز وعلاقه مندان این رشته از دوام و قوام بیشتری برخوردار خواهد بود.