نمونه سوالات تشریحی

1

پوست سراز چندلایه تشکیل شده است؟لایه های آن را به ترتیب از بالابه پایین نام ببرید.

2

علم مرفولوژی را تعریف کنید.

3

درپیرایش مردانه چندخط ترسیم میگردد؟

4

بهداشت فردی در پیرایش مردانه را تعریف کنید.

5

مثلث آتش را تعریف کنید.

6

اصول ایمن سازی محیط کار برچند اصل استوار است؟

7

ضدعفونی کردن ابزار و لوازم فلزی در پیرایش مردانه با چه مواد یا دستگاهی صورت میگردد؟

8

محلول ضدعفونی کننده میکروزد HD چه کاربردی در ضدعفونی کردن آرایش دارد؟

9

میکروزد کواتنول چیست؟

10

رفتار حرفه ایی در کارپیرایش مردانه را تعریف کنید.

11

نقش روابط عمومی در کار پیرایش مردانه و تاثیر گذاری آن بر دیگران را شرح دهید.

12

آنچه راجع به روانشناسی کار میدانید توضیح دهید.

13

رعایت بهداشت محیط تا چه میزان در موفقیت آرایشگران تاثر گذار است؟

14

دریک آرایش مردانه جهت اصلاح با تیغ، صورت به چند قسمت تقسیم میشود؟

15

قیچی کار به چند نوع است؟جهت ضدعفونی آن از چه وسیله ایی استفاده میکنیم؟