ارزش‌هاارزش‌های ما


ما به عنوان آموزشگاه آرایش مردانه سپهر، بالاترین استانداردهای حرفه ایی و اخلاقی را مد نظر قرار میدهیم تا با مردم و به‌ویژه باکارآموزان خود یک رابطه بلند مدت از طریق اعتماد سازی صورت بگیرد.
رازداری و عمل کردن به باورها و اعتقاد خوذ را یکی از برجسته ترین ارزش‌ها میدانیم و به همین اعتقادات که مابیشتر عمل میکنیم تا شعار دادن و گفتار درمانی کردن مردم.سیستم مدیریتی ما با تکیه بر عملکرد پراگماتیسمی ثابت میکند و مطالعات جامعه شناسانه ثابت کرده است که همانا دیدن و ملموس بودن یک موضوع درواقع به مراتب تاثیرات عمیق و ماندگاری برجامعه خواهد گذاشت.